Witaj­cie w Ostro­wach!

W naszym sto­wa­rzy­sze­niu dzia­łają oso­by  zwią­zane wspól­ną pasją do przy­rody, tra­dy­cji oraz tego co natu­ralne i praw­dzi­we. Wła­śnie tą PASJĄ chce­my dzie­lić się z  Wami. Pro­po­nu­je­my sze­roki wybór zajęć w tere­nie z zasto­so­wa­niem  aktyw­nych metod naucza­nia.  Pod­czas zajęć ist­nie­je moż­li­wość zasto­so­wa­nia w prak­ty­ce wie­dzy zdo­by­tej w szkole/przedszkolu. Do pro­gra­mu włą­cza­my ele­men­ty ludo­wych tra­dy­cji i obrzę­dów regio­nal­nych. Zajęcia/warsztaty orga­ni­zu­je­my w: kuź­ni,  pasie­ce, Zapiec­ku, Wikli­no­wym Zakąt­ku  oraz w lesie, nad sta­wem  i na oko­licz­nych łąkach.

 

WioskaSlowianskaOstrowy

Klik­nij w inte­re­su­ją­cy Cię przy­cisk by dowie­dzieć się wię­cej szcze­gó­łów:

w domu i zagrodzie w lesie przygoda z przeszloscia warsztaty rekodzielniczeFABULARNAGRATERENOWA